รายงานผลการประเมิน > ระดับบุคคล > ปรนัย ระบุเลขประจำตัวประชาชน
การสอบประเมินผล โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (NT) ปีการศึกษา 2556
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เขตพื้นที่การศึกษา  
เลขประจำตัวประชาชน
 
 กรอกผลลัพธ์ลงในกล่องข้อความ 
 
ผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2557 จำนวน 82846 ครั้ง