รายงานผลการประเมิน > ระดับบุคคล > ระบุเลขประจำตัวประชาชน
การสอบประเมินผล โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (NT) ปีการศึกษา 2558
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เขตพื้นที่การศึกษา  
สังกัด
โรงเรียน ค้นหาจากรหัสโรงเรียน        ค้นหาจากชื่อโรงเรียน    
 
เลขประจำตัวประชาชน
 
 กรอกผลลัพธ์ลงในกล่องข้อความ 
 
ผู้เข้าชมจำนวน 93526 ครั้ง